Istnieje od 13 lutego 1945 roku


90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102
tel.: +48 (42) 636 68 35
NIP: 727-278-76-21 
 Nr. R-ku: 18 2490 0005 0000 4500 4350 8143


spis treści
Aktualności
Regulamin konkursu poetyckiego
Łódź, dnia 4 lipca 2013 roku


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Oddziału Łódzkiego ZLP z okazji Roku Juliana Tuwima i 65 rocznicy Oddziału Łódzkiego ZLP.

Informacje wstępne
W roku 2013 przypada 60 rocznica śmierci  i 100 rocznica poetyckiego debiutu Juliana Tuwima. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima.  W tym roku przypada również 65 rocznica istnienia łódzkiego oddziału Związku Literatów Polskich.

§ 1. Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Związek Literatów Polskich Oddział Łódź a Komisarzem Konkursu Rafał Zięba (numer telefonu kontaktowego:  663 551 156).
Współorganizatorami konkursu są: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Zarząd Główny Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

§ 2. Charakter konkursu
Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod kątem uczestnictwa, jak i tematyki utworów. Adresowany jest do wszystkich środowisk oraz grup wiekowych powyżej 18 roku życia.

§ 3. Cele konkursu
Celem konkursu jest: 
?wspieranie rozwoju literatury w Polsce,
?promocja i propagowanie twórczości poetyckiej,
?rozwijanie zainteresowań kulturalnych we wszystkich środowiskach w Polsce,
?promocja kultury języka polskiego.

§ 4. Warunki uczestnictwa
1.Pięć wierszy w języku polskim, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych, powinno być przekazanych w pięciu egzemplarzach w formie wydruku komputerowego oraz na płycie CD.
2.Jeden autor może dostarczyć tylko jeden zestaw konkursowy.
3.Wiersze powinny być opatrzone godłem słownym.
4.W osobnej zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, powinny się znaleźć dane autora: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu.
5.Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich w celach promocji oraz zamieszczenia ich w publikacji pokonkursowej.
6.Zgłoszenie wierszy jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są to prace własne oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych autora w celach konkursowych. 
7.Nagrodzone i wyróżnione prace oraz prace, których Jury nie nagrodziło i nie wyróżniło, ale uznało za warte zaprezentowania, zostaną wydane w  publikacji pokonkursowej nakładem  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

§ 5. Termin i adres nadsyłania prac.
Prace należy nadsyłać w terminie do 15 września  2013 (decyduje data na stemplu pocztowym) na adres:
Związek Literatów Polskich Oddział Łódź, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź, z dopiskiem ?konkurs Poetycki?

§ 6. Jury
Prace oceni Jury powołane przez organizatora. 

§ 7 Nagrody.
1.Nagrodą główną jest tygodniowy pobyt w Domu Pracy Twórczej Związku Literatów Polskich w Zakopanem dla jednej osoby oraz jeden tysiąc złotych. Dodatkowo Laureat otrzyma na pamiątkę figurkę ?Ławeczki Tuwima? oraz dyplom.
2.Prócz tego przewidziano także 3 nagrody i trzy wyróżnienia pieniężne oraz dodatkową nagrodę rzeczową w postaci markowego pióra wiecznego.
3.Wysokość nagród pieniężnych przewidziana jest następująco: 
a) II nagroda ? 600 zł, 
b) dwie III nagrody ? 400 zł, 
c) trzy wyróżnienia ? 200 zł
4.Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród oraz zmiany  ich wysokości.


§ 8. Termin rozstrzygnięcia.
Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronach internetowych Związku Literatów Polskich (www.literaci.eu), oraz Wojewódzkiej  Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (www.wimbp.lodz.pl) po 15 października 2013r. 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu  25 października 2013r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi a szczegółowa informacja będzie podana na stronach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Związku Literatów Polskich.
Autorzy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród drogą pocztową lub za pomocą poczty elektronicznej. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

§ 9. Warunki odbioru nagród i wyróżnień.
Nagrody należy odebrać osobiście podczas  rozstrzygnięcia Konkursu. W wyjątkowych sytuacjach ? niemożliwych do przewidzenia przypadkach losowych ? nagrody zostaną doręczone laureatom za pomocą poczty lub przelewu bankowego.

PATRONAT MEDIALNY

    
WSPÓŁORGANIZATORZY


data publikacji: 2013-07-24 09:39:44